Browsing "Postupy"

Jaký je ošetřovatelský postup u návykových látek (opiátů) a zacházení s nimi?

Návykovými látkami se rozumí omamné a psychotropní látky a dále léčebné látky, které je obsahují. Zacházení s návykovými látkami je upraveno zákonem o návykových látkách a vyhláškou o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků.

Read More »

Trend: Doporučená opatření pro anestezii dětí s Angelmanovým syndromem

Srp 28, 2013   //   by   //   Postupy, Studium  //  No Comments

U dítěte s AS je doporučeno profylaktické podání atropinu nebo glykopyrolátu a zvýšenou pozornost věnovanou monitorování srdečního rytmu během anestezie. U těchto dětí je nutné počítat zejména s rizikem závažné bradykardie až asystolie. Preventivní aplikace atropinu je nutná zejména před výkony s možnými komplikacemi, které mohou zvýšit v peri- a pooperačním období tonus parasympatiku (tlak na solární plexus, zadržení dechu, kašel, nauzea, emesis). Navíc je nutné si pamatovat na možný vliv anestetik přímo či nepřímo ovlivňující srdeční rytmus.

Dále se doporučuje v anamnéze před CA v rozhovoru s rodiči cíleně pátrat po vztahu dítěte k vodě: jestli ji má rádo, hraje si s ní a preferuje kontakt s vodou před jinými činnostmi. Tímto jednoduchým dotazem lze odhalit možný AS.

Zdroj: AIM 4/2012, str. 186

Negativní revers, poučení a (ne)souhlas pacienta s léčbou

Srp 28, 2013   //   by   //   Důležité informace pro laiky, Ostatní, Postupy, Studium  //  No Comments

Souhlas pacienta

Každý lékařský zákrok musí být až na stanovené výjimky proveden se souhlasem pacienta. Tento souhlas musí být informovaný, což znamená, že pacient by měl být před jeho udělením řádně poučen. „Souhlasem“ pacient dává svolení k zásahu do svého těla, a to v souladu s informacemi, které mu byly poskytnuty v poučení. Obvykle souhlasí pacient ústně. U drobnějších zákroků může pacient poskytnout souhlas také tak, že výkon bez námitek strpí (např. sám nastaví ruku k injekci). U závažnějších operací a vyšetření, nebo tam, kde to přímo stanoví zákon, je nutný souhlas písemný.

Pacient má právo kdykoliv provedení lékařského zákroku odmítnout. V takovém případě si od něj lékař musí vyžádat písemné potvrzení tzv. negativní revers. Ještě před jeho podpisem však musí být poučen o svém zdravotním stavu, o výkonu, který odmítá, a o možných následcích tohoto odmítnutí.

Read More »

Jak provedeme tracheotomii?

Srp 28, 2013   //   by   //   Postupy, Studium  //  No Comments

Tracheotomie je výkon indikovaný při poranění hrtanu, trachey, případně při obstrukci dýchacích cest. Protože změnčuje mrtvý prostor v dýchacích cestách, je často život zachraňujícím výkonem při respirační insuficienci. Provádí se buď v LA příp. celkové anestézii a to buď jako horní nebo dolní tracheotomie. Nejčastěji se volí dolní tracheotomie. Mediální přístup ve výši istmu štítné žlázy se nedoporučuje, protože si nutně vyžaduje jeho přetětí.

V urgentních případech se provádí horní tracheotomie. Dolní tracheotomie je u dospělých obtížnější pro hlubší uložení průdušnice. První tracheální prstenec nemá být protínán, aby se zabránilo následné stenóze z tlaku tracheotomické kanyly na chrupavku prstencovou.

Read More »

Dvoustupňová dezinfekce např. laryngoskopů (dle předpisu č. 306/2012 Sb., §-8)

Srp 28, 2013   //   by   //   Ostatní, Postupy, Studium  //  No Comments

Vyšší stupeň dezinfekce, dvoustupňová dezinfekce

1. Vyšší stupeň dezinfekce je určen pro zdravotnické prostředky, které nemohou být dostupnými metodami sterilizovány a používají se k výkonům a vyšetřování mikrobiálně fyziologicky neosídlených tělních dutin (např. operační a vyšetřovací endoskopy jiné než digestivní). Před vyšším stupněm dezinfekce se předměty očistí (strojně nebo ručně) a osuší. Pokud jsou kontaminovány biologickým materiálem, zařadí se před etapu čištění dezinfekce přípravkem s virucidním účinkem. Metoda otřeni endoskopu se nepovažuje za první stupeň dezinfekce. Do dezinfekčních roztoků určených k vyššímu stupni dezinfekce (dezinfekční přípravek s širokým spektrem účinnosti, vždy se sporicidní a tuberkulocidní účinností) se ponoří suché zdravotnické prostředky tak, aby byly naplněny všechny duté části. Při ředění a způsobu použití dezinfekčních přípravků se postupuje podle návodu výrobce. Po vyšším stupni dezinfekce je nutný oplach předmětů sterilní vodou k odstranění reziduí chemických látek.

Read More »

Jaké jsou možnosti přístupů do krevního oběhu? – pokračování

Srp 28, 2013   //   by   //   Postupy, Resuscitace, Studium  //  No Comments

V předchozím článku jsme probrali periferní žilní systém. nyní si řekneme něco málo o centrálních žilních přístupech.

Jaké jsou indikace ke kanylaci centrální žíly?:

  • nutnost velmi rychle a masivní objemové náhrady
  • parenterální výživa
  • nemožnost zajistit vstup do krevního řečiště cestou kanylace periferních žil
  • měření centrálního venózního tlaku a zavedení katetru pro měření tlaku v plicnici
  • infuzní podání katecholaminů
  • potřeba hemodialýzy, hemoperfúze, kontinuálních eliminačních metod
  • zavedení dočasné kardiostimulace

Read More »

Lineární dávkovač oslavil 61. let

Srp 28, 2013   //   by   //   Postupy, Studium  //  No Comments

Od roku 1951, kdy spatřil světlo světa první lineární dávkovač, se infuzní systémy stále zdokonalují. Jak vypadaly před šedesáti lety a jak vypadají dnes?

První lineární dávkovač
Psal se rok 1951, když první lineární dávkovač přivedla na svět ve spolupráci s Dr. Hessem společnost B. Braun. Ta se nejen kvůli tomuto počinu dodnes řadí k nejvyspělejším výrobcům infuzní techniky. Princip lineárního dávkovače byl znám již v průmyslovém odvětví a do zdravotnictví se postupně začal implementovat. Dávkovač měl nastavenou jednu konstantní rychlost a sloužil výhradně k podávání katecholaminů v intenzivní péči. Postupně přišel požadavek tímto způsobem podávat i další léky a vznikl přístroj druhé generace – Unita 12 – měl proto v roce 1959 již dvanáct rychlostí.

Read More »

Extrémní podchlazení může zlepšit outcome dětí i po déletrvající zástavě oběhu

Srp 28, 2013   //   by   //   ALS, Modelovky, Nemocniční modelovky, Postupy, První pomoc, Resuscitace, Studium  //  No Comments

Příspěvek pojednává o chlapci léčeném na dětské jednotce intenzivní a resuscitační péče ARK Fakultní nemocnice v Ostravě. V době přijetí mu bylo 14 měsíců.
V rodině žádné závažné onemocnění, rodiče zdraví, dítě prodělalo jedenkrát těžkou laryngitidu, jinak nebylo vážněji nemocné.

V říjnu 1996 při pobytu na chatě v horách se chlapec rodičům ztratil z dohledu. Časový interval nejsou rodiče schopni určit. Byl nalezen zcela potopený v potoce. Po vytažení bez dechové aktivity a akce srdeční. Byla zahájena BLS, přivolaná lékařka LSPP v resuscitaci pokračovala. Zornice byly ve fixní mydriáze. Resuscitace dále probíhala během převozu do spádové nemocnice. Na chirurgické ambulanci se pokračovalo v resuscitaci pro přetrvávání asystolie, byla provedena preparace v. saphena magna vlevo. Byl přivolán anesteziolog. Po aplikaci adrenalinu a pokračující masáži srdeční se objevuje sinusový rytmus s těžkou bradykardií kolem 45/min., tlak neměřitelný. Podán dvakrát atropin v obvyklé dávce, manitol a 125 mg Solu-Medrol, vše intravenózně. Dítě bylo silně podchlazené. Zajištěna v. subclavia vlevo, zaveden močový katetr. Intubace ET kanylou číslo 4, dítě napojeno na vysokofrekvenční ventilátor Paravent, odsáto z dýchacích cest, ventilace s FiO2 1,0.

Read More »

Stránky:«123456»