Browsing "Studium"

Bdíme nad vámi, když při operaci spíte

Srp 28, 2013   //   by   //   Důležité informace pro laiky, Ostatní  //  No Comments

Doc. Martin StříteskýRozhovor s Martinem Stříteským, přednostou Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, o tom, kam došla a míří česká anesteziologie

Pane docente, dá se za posledních dvacet let vysledovat v anesteziologii nějaký vývoj?
Pokud mohu sám za sebe hodnotit vývoj této disciplíny, tedy anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny, musím říci, že v tomto odvětví udělala medicína jeden z největších kroků kupředu.
Do praxe jsem nastoupil v roce 1989, zažil jsem tedy ještě ten poslední rok aplikace tzv. bezplatného socialistického zdravotnictví. Do té doby byl vývoj naší medicíny velmi izolovaný. Převládal velký nedostatek informací i zahraniční literatury, která se dala sehnat jen velmi obtížně. Informace k nám přicházely velice zpožděné a mohlo jimi disponovat pouze málo lidí. Chyběla moderní technika i některé léky.
Po roce 1989 se přístup k informacím zásadně změnil. Nastala doba velkých investic do moderních technologií, lékaři intenzivně využívali možnosti stáží v zahraničí a přiváželi nové léčebné postupy. Dříve byla medicína hodně intuitivní a byla založena na zkušenostech, nyní je díky monitorovací technice rozhodování lékaře podloženo objektivními čísly. Dnes je lůžko na resuscitační stanici vybaveno přístroji v ceně kolem dvou milionů korun. S tím souvisí i nový postoj lékařů a sester k medicíně – musí tyto přístroje perfektně znát a ovládat. A tyto dramatické posuny jsou patrné i ve výsledcích.
Dnes na rozdíl od 90. let operujeme daleko starší pacienty s velice závažnými onemocněními a máme dobré výsledky. Dokážeme zachránit i pacienty s postižením mnoha orgánů. V mnoha aspektech jsme během posledních sedmi let dohnali svět.

Read More »

Problematika periferních blokád

Srp 28, 2013   //   by   //   Anestetika, Lokální, Postupy, Studium  //  No Comments

Podmínky pro provádění blokády
HK Zásadní podmínkou pro provádění regionální blokády je dokonalá znalost anatomie, především nervového zásobení horní končetiny. Pro řešení náhle vzniklých komplikací je nutná dostupnost standardního anesteziologického vybavení a pomůcek, což je především intubace, anesteziologický přístroj a léky. Důležitou podmínkou je souhlas chirurga. Hlavní námitkou operatéra bývá prodloužení operačních časů, způsobené zdržením při nasedání bloku. Tomu lze ale čelit dobrou organizací provozu operačních sálů. Nezbytný je neurostimulátor, pomocí kterého lékař detekuje nerv. Potřebný je souhlas pacienta s touto technikou.

Read More »

Farmakoseriál: Fyziologický roztok (NaCl, infusio natrii chlorati, „fýzák“,…)

Srp 28, 2013   //   by   //   Léky a jejich použití, Léky v resuscitační a PN péči, Studium  //  No Comments

Je jedním z nejzákladnějších roztoků v medicíně vůbec.  Mezi jeho hlavní indikaci patří k:
– léčbě izotonické extraceluární dehydratace
– léčbě deplece sodíku
– použití jako vehikulum nebo rozpouštědlo kompatibilních farmak pro parenterální podání

Samozřejmě se používá k výplachům, oplachům. Jeho využití je tedy rozmanité.
Hlavní složkou je Natrii chloridum v poměru 4,5GM / 500ml – 0,9%.
V jednom mililitru je tedy 4,5mg. Na 100ml připadá přibližně Na+: 15,4mmol, Cl-: 15,4 mmol.
Pomocnou látkou přípravku je v tomto případu Aqua pro injectione. Jeho osmolalita je přibližně 308 mOsm/l, jedná se tedy o izotonický roztok.

Read More »

Arytmie

Srp 28, 2013   //   by   //   Studium  //  No Comments

Jako arytmie se označují všechny poruchy tvorby vzruchu, tzn. rytmy s atypickým místem vzniku vzruchu, nefyziologické frekvence apod., a dále veškeré poruchy vedení vzruchu. Srdeční arytmie sama o sobě ještě neznamená nepravidelnou srdeční akci. Naopak celá řada arytmií má akci pravidelnou (např. sinusová tachy- či bradykardie, AV blok I. a II. stupně,často flutter síní).

Elektrokardiogram je téměř suverénní metodou v diagnostice arytmií. Nález arytmie na EKG je poměrně častý. Poruch srdečního rytmu je celá řada, a proto také jejich celková odezva na organismu je různá. Arytmie mohou být subjektivně zcela němé nebo se projevuji palpitacemi (často fibrilace síní nebo různé tachyarytmie), dušností či stenokardiemi (zejména u tachyarytmií, u nichž trpí myokard hypoxií z hypoperfúze, neboť se zkracuje diastola,ve které se plní koronární tepny).

Read More »

Vybavení mobilního prostředku zdravotnické záchranné služby léky

Sympatomimetika
 jsou deriváty 3,4-dihydroxyfenyletylaminu, stimulují α -receptory sympatiku, případně dopaminergní receptory.

Adrenalin (epinephrin)
Lék první volby pří zástavě oběhu, stimuluje α -adrenergní a β -adrenergní receptory. Způsobuje periferní vazokonstrikci, zvyšuje krevní tlak, má pozitivně inotropní, dromotropní a chronotropní účinek, snižuje fibrilační práh, může převést jemnovlnnou komorovou fibrilaci na hrubovlnnou. Adrenalin má biologický poločas jen 2 min.

Read More »

Popis EKG křivky

Srp 28, 2013   //   by   //   Studium  //  No Comments

EKG vyšetření je součástí každého interního vyšetření. Proto správný popis EKG křivky je důležitý a má spolu s anamnézou a klinickým obrazem rozhodující význam pro stanovení diagnózy.

Na každé EKG křivce popisujeme:

  1. Rytmus
  2. Akce
  3. Frekvence
  4.  Sklon elektrické osy srdeční
  5. Analýza jednotlivých vln a kmitů

Read More »

Arytmie a vybrané srdeční poruchy

Srp 28, 2013   //   by   //   ALS, První pomoc, Resuscitace, Studium  //  No Comments

Názvem arytmie se označuje široká skupina stavů projevujících se poruchou pravidelnosti a/nebo frekvence srdečního rytmu. Rytmus při arytmii je tedy buď zrychlený (tachykardie, obvykle nad 120/min), nebo zpomalený (bradykardie, obvykle pod 50/min), nebo nepravidelný. Z prostorových důvodů se zde zaměříme jen na nejzávažnější, život ohrožující arytmie, které vyžadují terapii již v prehospitalizační fázi.

Read More »

Infarkt myokardu, nestabilní angina pectoris

Srp 28, 2013   //   by   //   ALS, První pomoc, Studium  //  No Comments

Infarkt myokardu je ischemická nekróza srdečního svalu vzniklá v důsledku náhlého uzávěru věnčité tepny krevni sraženinou (trombóza »in situ«).

Nestabilní angina pectoris je jakékoli zhoršení anginy pectoris vzniklé v průběhu posledních několika dnů (eventtýdnů): tj. nově vzniklá námahová angina pectoris, významně zhoršená námahová angina pectoris, klidová angina pectoris. Infarkt myokardu se rozděluje podle EKG vývoje na tzv. Q-IM (odpovídá patologickému termínu transmurální IM) a non Q-IM (odpovídá obvykle patologickému termínu netransmurální IM). Nestabilní angina pectoris je vlastně předinfarktový stav, nonQ-IM je přechodný stav mezi nestabilní angínou pectoris a dokončeným Q-IM. Vzhledem k tomu, že mezi těmito terminy neexistuje ostrá hranice a mohou kdykoliv přecházet jeden ve druhý, zahrnují se často pod souhrný pojem akutní koronární syndromyNestabilní angina pectoris (pokud nemocný v době přéjezdu lékaře  nemá  aktuálně  stenokardie) nevyžaduje žádnou prehospitalizační léčbu, pouze transport na kardiologické oddělení nemocnice.

Read More »

Náhlá smrt

Srp 28, 2013   //   by   //   ALS, První pomoc, Resuscitace, Studium  //  No Comments

Náhlá smrt je neočekávané úmrtí z netraumatických příčin do 1 h od prvních příznaků. (V některých epidemiologických studiích je definice rozšířena do 6 h (WHO) nebo až do 24 h od začátku příznaků.)

Etiopatogeneze: více než 90 % náhlých smrtí je náhlá srdeční smrt. Nejčastější chorobné stavy, vedoucí k náhlé smrti: chronická dysfunkce (či aneuryzma) levé komory po předchozím infarktu myokardu (IM), přechodná ischémie myokardu, akutní IM. Jiné příčiny (plicní embolie, mozková cévní příhoda, stenóza aorty, hypertrofická kardiomyopatie, preexcitační syndromy, aneuryzma aorty atd.) jsou mnohem vzácnější příčinou náhlé smrti mimo nemocnici (zcela jiná je situace u hospitalizovaných nemocných, upoutaných na lůžko, u nichž podíl plicní embolie je velmi podstatný). Mechanismem náhlé smrti (terminální porucha rytmu) je nejčastěji:

Read More »

Stránky:«12345678910»