Browsing "Studium"

Cor pulmonale acutum

Srp 28, 2013   //   by   //   Studium  //  No Comments

Výskyt: akutní embolie plicnice

EKG známky akutního cor pulmonale:-S I-Q III s neg. T III-neg. T ve V1-3 (vzácně V4,5 popř. až V6) – z dilatace a přetížení pravé komory-elektrická osa srdeční se vertikalizuje. Embolie plicnice může vyvolat fibrilaci síní nebo inkompletní BPRT (RBBB). Další důležitou EKG známkou embolizace je tachykardie, ať už sinusová nebo jako tachyfibrilace.

Read More »

Ischemická choroba srdeční

Srp 28, 2013   //   by   //   Studium  //  No Comments

Rozdělení:
1. Angina pectoris
2. Infarkt myokardu

 1. Angina pectoris

Angina pectoris se dá diagnostikovat na EKG podle nálezu známek koronární nedostatečnosti.EKG známky koronární nedostatečnosti se dají registrovat při záchvatu anginy pectoris a zejménajsou patrné při provedení námahových testů (bicyklová ergometrie, curantylový test, jícnová stimulace apod.). V době mimo záchvat je EKG křivka u nemocných s anginou pectoris častozcela normální a pro diagnózu AP svědčí anamnéza a pozitivní nález koronární nedostatečnostipři zátěžových testech.

 Známky koronární nedostatečnosti:
Horizontální deprese ST (popř. descendentní)-trvající déle než 0,08 s-hlubší než 1 mm a více v končetinových svodech 1 mm a více v hrudních svodech
Upozornění: QRS komplex a T vlna jsou většinou normální.

Read More »

Analýza srdečních kmitů a vln

Srp 28, 2013   //   by   //   Studium  //  No Comments

Depolarizace a repolarizace síní a komor vede ke vzniku různých vln a kmitů na EKG.
Na EKG rozeznáváme následující vlny, kmity a intervaly (obr. 8):vlny: P, T, U, (aT)kmity: Q, R, S, interval PQ (PR), úsek ST, interval QT

Read More »

Srdeční akce

Srp 27, 2013   //   by   //   Studium  //  No Comments

Pravidelná – QRS komplexy jsou neustále ve stejné vzdálenosti od sebe. Je u sinusového rytmu.

Nepravidelná – QRS komplexy jsou od sebe různě vzdáleny. Jestliže je vzdálenost jednotlivýchkomorových komplexů neustále různá, pak se nejčastěji jedná o fibrilaci síní. Je-li většinouvzdálenost stejná, a jen ojediněle je vzdálenost mezi komorovými komplexy jiná, pak je to způsobeno nejčastěji přítomnými extrasystolami, buď supraventrikulárními nebo komorovými.

Read More »

Srdeční rytmus

Srp 27, 2013   //   by   //   Studium  //  No Comments

Srdeční rytmus určuje skupina buněk s nejrychlejší změnou spontánního klidového napětí, kteréprvní dosáhne prahu pro akční napětí. Za normálních okolností vzniká vzruch v sinoatrialnímuzlu, a proto mluvíme o sinusovém rytmu. Vzruch zde vzniká s frekvencí 60-90/min. Buňky se spontánní depolarizací se nacházejí i mimo SA uzel. Místa, kde může vzruch vznikat,se označují jako centra náhradní automacie. Sekundárním pacemakerem (centrem) je pak AV uzel(oblast AV junkce) a terciárním pacemakerem jsou komory. Vlastní rytmus těchto center klesáod síní ke komorám. Frekvence tvorby vzruchů je v oblasti AV junkce 40-60/min., v komorách30-40/min.

Read More »

Přehled svodů v EKG

Srp 27, 2013   //   by   //   Postupy, Studium  //  No Comments

V současné době se používá 12ti-svodové EKG, které se skládá z:
3 bipolárních končetinových svodů – I, II, III
3 unipolárních zesílených svodů – aVR, aVL, aVF
6 unipolárních hrudních svodů – V1-6

Končetinové bipolární (standardní) svody:
Zjišťují rozdíly potenciálů mezi dvěma elektrodami. Svodná místa jsou na končetině a dávají tzv. Einthovenův trojúhelník:

  Read More »

Srdeční převodní soustava

Srp 27, 2013   //   by   //   Ostatní, Studium  //  No Comments

Schématické znázornění srdeční převodní soustavy:

SA sinoatriální uzel
AV atrioventrikulární uzel
HS Hisův svazek
PR pravé raménko Tawarovo
PF přední fascikulus LTR
ZF zadní fascikulus LTR
1 Thorelův svazek
2 Wenckebachův svazek
 3 Jamesův svazek
4 Mahaimova vlákna

Read More »

Vybavení RLP – příklad (technické)

Srp 27, 2013   //   by   //   Ostatní, Studium  //  No Comments

Pomůcky pro PNP jsou uloženy ve zvláštním kufru, ve složení:

  • laryngoskop pro dospělé;
  • laryngoskop pro dětí;
  • laryngoskop pro novorozence;
  • endotracheální rourky všech velikostí, od 2,5 do 10;
  • vodiče endotracheální rourky;
  • peán;
  • nůžky;
  • ústní a nosní vzduchovody různých velikostí;
  • Magillovy kleště; Read More »

Princip magnetické rezonance

Srp 22, 2013   //   by   //   Studium  //  No Comments

Magnetická rezonance (MRI)Magentická rezonance (též MRMRI, z anglického „magnetic resonance imaging“) je zobrazovací technika používaná především ve zdravotnictví k zobrazení vnitřních orgánů lidského těla. Pomocí MRI je možné získat řezy určité oblasti těla, ty dále zpracovávat a spojovat až třeba k výslednému 3D obrazu požadovaného orgánu. Magnetická rezonance využívá velké magnetické pole a elektromagnetické vlnění s vysokou frekvencí. Na rozdíl od CT vyšetření, které je s MR někdy alternativní, tedy nenese žádná rizika způsobená zářením (nulová radiační zátěž). Nevýhodou vyšetření MR je určitá hlučnost zařízení. Podstatou barevného odlišení jednotlivých tkání je jejich rozdílné chování při stejném vnějším působení. Vyšetření se provádí buď s nebo bez použití kontrastní látky (gadolinium vpichem do žíly). Jako synonymum bývá někdy používáno výrazu jaderná tomografie, od něho je ale upouštěno, protože mylně vzbuzuje dojem souvislosti s jadernou energií. Další rozvoj této metody vedl v poslední době k vývoji funkční magnetické rezonance (fMRI) a DTI = DT-MRI.
Read More »

Léky – stručně – Indikační skupiny, indikace a dávkování

ADRENALIN INJ. SOL 5X1ML/MG

INDIKAČNÍ SKUPINA – Sympatomimetikum
INDIKACE – Srdeční zástava – tonizace myokardu v průběhu neodkladné resuscitace; anafylaktický šok; bronchospasmus anafylaktický i reflektorický; periferní selhávání krevního oběhu při dostatečné náplni krevního řečiště, endotoxinový šok; k omezení kapilárního krvácení; k dekongesci sliznic; vazokonstringens při místní anestezii.
Read More »

Stránky:«12345678910»